แนวข้อสอบวิชาอาญา 1 (LA 206)

“มาแล้วค้า……… ข้อสอบอาญาหนึ่งภาคล่าสุด แตได้เอาข้อสอบพร้อมกับแนวเล็กๆน้อยๆมาเป็นกรณีศึกษาให้ แนวในการตอบนี้เป็นสิ่งที่แตพอจะรู้ และใช้ในการตอบ จะผิดถูกอย่างไรไม่แน่ใจค่ะ ฉะนั้นหากมีข้อผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะ มีข้อแนะนำอะไรก็เชิญได้เลย พร้อมรับค่ะ ส่วนที่ไม่ตอบทั้งหมดเพราะว่าอยากให้ผู้อ่านนำไปต่อยอดเป็นความรู้ของตัวเอง เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ใช่จำไปสอบ ยังไงก็สู้ๆนะคะ”
กระแต
วิชาอาญา 1 (LA 206)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สอบซ่อม ภาค 1 ปี 2553 ส่วนภูมิภาค
ข้อ1. นายขาวขับรถยนต์โดยสารประจำทางมาตามถนนด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด นายดำขับรถจักรยานยนต์แซงรถยนต์โดยรถยนต์โดยสารประจำทางที่นายขาวขับแล้วขับรถจักรยานยนต์ปาดหน้ารถยนต์โดยสารบังเอิญรถจักรยานยนต์เกิดเสียหลักล้มลงอย่างกระทันหันหน้ารถยนต์โดยสารประจำทางห่างประมาณ 1 เมตรเศษนายขาวรีบเหยียบห้ามล้อให้รถหยุด แต่เนื่องจากเป็นระยะกระชั้นชิดรถหยุดไม่ทั้นรถยนต์แล่นทับนายดำถึงแก่ความตาย ดังนี้นายขาวจะต้องรับผิดทางอาญาอย่างไร หรือไม่
ข้อ 2. เอกนั่งดูหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ โทซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับบ้านของเอกเปิดโทรทัศน์เสียงดังทำให้เอกไม่มีสมาธิดูหนังสือ เอกรำคาญจึงเอาก้อนหินขว้างไปที่โทรทัศน์ของโทก้อนหินไม่ถูกโทรทัศน์ แต่พลาดไปถูกแจกันของโทแตกเสียหาย และก้อนหินยังเลยไปถูกจุ๋มภรรยาของโทศีรษะแตกอีกด้วย ดังนี้เอกจะต้องรับผิดทางอาญาอย่างไร หรือไม่
ข้อ 3. นายวงกตมีช้างที่กำลังตกมันอยู่เชือกหนึ่ง วงกตไม่ดูแลช้างให้ดีปล่อยให้ช้างไปหาใบไผ่กินตามลำพังโดยมิได้ล่ามโซ่ไว้ ช้างของวงกตเห็นนายภูผาเดินมาจึงวิ่งตรงเข้ามาที่นายภูผา นายภูผาเห็นจวนตัวจึงใช้ปืนยิงไปที่ช้างนั้น ช้างบาดเจ็บจึงวิ่งไปใช้งวงฟาดไปที่นายภูผา นายภูผากลัวถุกช้างเหยียบและฟาดตายจึงวิ่งหนีเห็นมีบ้านนายชัยตั้งใจจะเข้าไปหลบในบ้านของนายชัย ปรากฏว่าประตูบ้านปิด นายภูผาได้พังประตูบ้านของนายชัย และเข้าไปหลบอยู่ในบ้านปลอดภัยจากการถูกช้างทำอันตราย ดังนี้นายภูผาจะต้องรับผิดทางอาญาในการทำให้ช้างของนายภูผาบาดเจ็บและประตูบ้านของนายชัยเสียหายหรือไม่ อย่างไร
ข้อ 4. หนึ่งมีไร่ข้าวโพดติดกับไร่ของเขียว หนึ่งได้ข่าวว่าเขียวไปเที่ยวงานปีใหม่ต่างจังหวัดหลายวัน หนึ่งต้องการจะลักข้าวโพดในไร่ของเขียว หนึ่งจึงไปจ้างเหลืองและแดงคนนอกหมู่บ้าน ให้มาตัดข้าวโพดในไร่ของเขียวโดยหลอกเหลืองและแดงว่าเป็นไร่ของหนึ่งเอง เหลืองและแดงหลงเชื่อจึงเข้าไปตัดข้าวโพดในไร่ของเขียวมาใส่รถยนต์บรรทุกที่หนึ่งเตรียมไว้ และหนึ่งได้เอาข้าวโพดนั้นไปขาย
ดังนี้ หนึ่ง เหลือง และแดง จะต้องรับผิดในทางอาญาอย่างไร หรือไม่

แนวนิดๆ
มาตรา 59 บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำ โดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้อง รับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดย แจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา
กระทำโดยเจตนา ได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและใน ขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น
ถ้าผู้กระทำมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่า ผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้
กระทำโดยประมาท ได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำ โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและ พฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้ เพียงพอไม่
การกระทำ ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดย งดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย

มาตรา 60 ผู้ใดเจตนาที่จะกระทำต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการ กระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำโดยเจตนาแก่ บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้น แต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษ หนักขึ้น เพราะฐานะของบุคคลหรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับ บุคคลที่ได้รับผลร้าย มิ ให้นำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระทำให้หนักขึ้น

มาตรา 67 ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็น
(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนได้ หรือ
(2) เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้ เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน
ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้อง รับโทษ

มาตรา 68 ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือ ของผู้อื่นให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้าย อันละเมิดต่อกฎหมาย และ เป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำนั้นเป็น การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด

มาตรา 83 ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่ สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา 84 ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำ ความผิด
ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ ถ้าความผิดมิได้กระทำลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำ ยังไม่ได้ กระทำหรือเหตุอื่นใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้น

ข้อ1. ดูตามมาตรา 59 วรรคแรก และวรรค 4 ฐานประมาท
ข้อ 2. ดูตามมาตรา 59 วรรคแรก ประกอบมาตรา 60 การกระทำโดยพลาดไป
ข้อ 3. ดูตามมาตรา 59 วรรคแรกและวรรค 4 ประกอบมาตรา 67 และ 68 การกระทำโดยเหตุจำเป็น และการกระทำโดยการป้องกัน
ข้อ 4. ดูมาตรา 59 วรรคแรก วรรคสอง และวรรคสาม ประกอบมาตรา 83 และ 84 ความผิดในการเป็นตัวการ และผู้ใช้ แต่เนื่องจากว่ากรณีตัวการได้กลืนความผิดในการเป็นผู้ใช้ หนึ่งจึงมีความผิดในการเป็นตัวการตามมาตรา 83 ไม่มีความผิดในการเป็นตัวผู้ใช้ ตามมาตรา 84

Advertisements

7 Responses so far »

 1. 1

  เกี๊ยวซ่า said,

  ขอบคุณที่มีแนวข้อสอบดีๆมาแบ่งปันนะๆๆๆๆๆๆ

 2. 3

  best said,

  ขอบคุณมากๆเลยคร้าบ ^^

 3. 4

  ตั้ม said,

  ขอบคุณครับ…แนะนำผู้ไม่รู้ได้บุญกุศลแรงนะครับ

 4. 5

  Gafil said,

  ขอบคุณนะค่ะสำหรับแนวข้อสอบเป็นประโยชน์มากๆ ค่ะ

 5. 6

  hohorn said,

  ขอบคุณครับ มีประโยชน์มากเลย^^

 6. 7

  Tan said,

  กำลังหาข้อสอบนี้อยู่พอดีเลยคะ ขอบคุณคะ
  จะสอบแล้วด้วยTT^TT แต่ยังไม่มีแนวเลย (ลืมซื้อ 2006 มาอ่าน)


Comment RSS · TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: