ข้อสอบ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ LA 410 ภาค 1/53 ภูมิภาค

 

 ข้อสอบ  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  LA 410 ภาค 1/53  ภูมิภาค

ไม่น่าเชื่อง่ายๆมากๆเอามาเผื่อคนที่ยังไม่ได้ลงค่ะ  เสียดาย ท่อง INCOTERMS 2000  แทบตาย  โดยเฉพาะ 

 CIF                                –                Cost, Insurance and Freight

กับ  FOB                             –                Free On Board

ไม่ออกซักข้อ

  1. จงอธิบายถึงความหมายและสถานะทางกฎหมายของใบตราส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
  2.  กรณีผู้ขายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น  และผู้ซื้ออยู่ในประเทศไทย  ตกลงซื้อขายสินค้าและตกลงให้ผู้ซื้อชำระเงิน  โดยเลตเตอร์ออฟเครดิต  ผู้ซื้อจึงยื่นคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตกับธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  และธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตตกลงเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้ขายในประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์  จงอธิบายถึงนิติสัมพันธ์และหน้าที่ความรับผิดทางสัญญาระหว่าง

 

                                        ก.  ผู้ซื้อกับธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออเครดิต   และ

                                         ข.  ธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออเครดิต  กับผู้รับประโยชน์

        3.   จงอธิบายถึงขอบเขตการบังคับใช้  พ.ร.บ.  การรับขนของทางทะเล  พ.ศ. 2534  โดยยกตัวบทกฎหมายประกอบการอธิบาย    

แนวนี้เราตัดต่อเองนะ  ไม่ใช่ของทางคณะฉะนั้นใครที่เอาไปก็ไปแก้ไขให้ดีตามถนัดนะจ๊ะ

  1. ใบตราส่ง (Bill of Lading)

จะเกิดขึ้นเมื่อ shpper นำสินค้าที่จะส่งไปยังผู้ซื้อ ให้แก่ carrier แล้ว carrier ก็ออกเอกสารชนิดหนึ่ง ชื่อ “ใบตราส่ง”

                  แล้วเมื่อ สินค้าที่ carrier นำไปส่ง ผู้ซื้อต้องนำ “ใบตราส่ง” มารับสินค้า แต่ใบตราส่งอยู่กับ shpper.

                ผู้ซื้อต้องนำ “ใบตราส่ง” ส่งมอบ carrier ถึงจะได้รับของ

ใบตราส่ง

          *** ผู้ซื้อจะมารับสินค้าไม่ได้ถ้าไม่มีใบตราส่งมาเวรคืน

ใบตราส่งทางทะเลมีสถานะที่มีผลทางกฎหมาย ๓ ประการ

๑. เป็นใบรับสินค้าที่ขนส่ง

                (As Receipt for Goods Shipped)

๒. เป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนของทางทะเล

                (As Evidence of Contract)

๓. เป็นเอกสารสิทธิในสินค้าที่ขนส่ง 

                (As a Document of Title)

 

2.      ก.  นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอเปิดเครดิตกับธนาคารผู้เปิดเครดิต

n    คำขอเปิดเครดิตถือเป็นคำเสนอ เมื่อธนาคารตกลงเปิด L/C ให้เป็นคำสนอง สัญญาเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตก็เกิดขึ้น

n    ธนาคารมีหน้าที่เปิด L/C และชำระเงินเมื่อผู้รับประโยชน์ปฏิบัติตาม L/C ส่วนผู้ขอเปิดเครดิตมีหน้าที่ชดใช้เงินคืนแก่ธนาคาร

ข. นิติสัมพันธ์ระหว่างธนาคารผู้เปิดเครดิตกับผู้รับประโยชน์

n    เมื่อธนาคารผู้เปิดเครดิตเปิด L/C และมีการแจ้ง L/C ให้ผู้รับประโยชน์ทราบแล้วมีลักษณะเป็นคำมั่น และเมื่อผู้รับประโยชน์ได้จัดส่งสินค้าตามที่ระบุใน L/C ถือเป็นการทำคำสนองเกิดสัญญา

n    ธนาคารผู้เปิดเครดิตมีหน้าที่ชำระเงินตาม L/C เมื่อผู้รับประโยชน์ปฏิบัติถูกต้องตาม L/C

n    3.  ใช้บังคับแก่สัญญารับขนของทางทะเลจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศมายังประเทศไทย (มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง)

n    แม้ระบุในใบตราส่งว่าให้ใช้กฎหมายต่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศบังคับแก่สัญญา แต่ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย (มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง)

n    ใช้บังคับแก่การขนส่งทางทะเลภายในราชอาณาจักร ถ้าตกลงเป็นหนังสือให้ใช้ พ.ร.บ.นี้บังคับ (มาตรา ๔ วรรคสอง)

n    กรณีขนส่งไม่คิดค่าระวาง ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิด (มาตรา ๔ วรรคสาม)

                – สอดคล้องกับ ม.608

                – หากมีการออกใบตราส่ง ผู้ขนส่งต้องจดแจ้งว่าตนไม่ต้องรับผิด

                – มิฉะนั้น จะยกเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอกไม่ได้

                – เพื่อคุ้มครองผู้ที่มิใช่คู่สัญญา

n    ใช้บังคับกรณี Charter party ที่มีการออกใบตราส่ง โดยสิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่งและผู้รับตราส่งซึ่งไม่ใช่ผู้จ้างเหมาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้ (มาตรา ๕)

n    ใช้บังคับแก่สัญญารับขนโดยยานพาหนะหลายรูปแบบ (Multimodel Transport) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล (มาตรา ๖)

เพิ่มเติมให้

  กม.ที่ใช้บังคับแก่การรับขนของทางทะเล

                (1)  ก่อนมี พรบ. การรับขนฯ

                – ตาม ม.609 ใช้ กม.ใดบังคับ

                – มีความเห็น 4 แนวทาง

แนวทางที่ 1 ใช้ กม.ทั่วไปเทียบเคียง

                – ฎ.999/2496  การประกันภัยทางทะเลใช้ Marine Insurance Act 1906

แนวทางที่ 2

                – น่าจะหมายถึงหลัก กม.ทั่วไปของไทยเท่านั้น และควรนำ พรบ.ขัดกัน ม.13       มาบังคับใช้

แนวทางที่ 3

                – ไทยมีการค้าขายกับต่างประเทศมานาน เราจึงมี “คลองจารีตประเพณีแห่ง     ท้องถิ่น”  ซึ่งคล้ายคลึงกับเกณฑ์ที่อยู่ใน Hague Rules ซึ่งอาจนำสืบรับฟังในศาลได้

แนวทางที่ 4

                – กม.ใกล้เคียงอย่างยิ่งและหลัก กม.ทั่วไป ควรนำ บรรพ 1 และรับขน      ม.610-633 มาบังคับใช้

                – และแนวทางนี้ศาลไทยยึดถือมาตลอด

                – ฎ 563/2532 ใช้ ปพพ.ลักษณะรับขน อันเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งปรับแก่คดี

(2)  พรบ.รับขนของทางทะเล พ.ศ.2534

Advertisements

2 Responses so far »


Comment RSS · TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: